Финансиски извештај  за 2012

Главна сметка: 240110002103905 Уни банка

Прилив:

 курс за готвење 2.900 ден.

       донација         500 ден.

                         = 3.400 ден.

Позајмени(сопст.учество) 320 ден.

Одлив: Рецепти   1.820 ден.

            Хонорари 1.000 ден.

Персонален данок 112 ден.

Банкарско водење 343 ден.

Состојба                  142 денПодсметка (Општина Струмица грант) 240260360400994 Уни банка

Прилив:                        30.000 ден.

Повратна камата                     1,5

Позајмени(сопст.учество)   889ден.

Одлив:

Печатење                       2.796  ден.

Реклама тв и радио          3.224  ден. 

Храна презентација          3.703 ден.      

Патни                               1.200  ден.                             

Хонорари со перс.данок  7.561  ден.                          

Банкарско водење           1.233  ден.


Остаток:                           11.173,50  (средства беа префрлени  за 2013 печатење на брошури)                 

врати се на главната страница на Здружението